12.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 52/36


Talan väckt den 11 december 2017 – BASF mot Echa

(Mål T-805/17)

(2018/C 052/48)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Tyskland) (ombud: advokaterna R. Cana, E. Mullier och H. Widemann, samt D. Abrahams, Barrister)

Svarande: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att talan kan tas upp till prövning och är välgrundad,

ogiltigförklara Europeiska kemikaliemyndighetens beslut DSH-30-3-D-0122-2017 av den 2 oktober 2017 som ger tillgång till det gemensamma inlämnandet av ämne dinatrium 4,4’-bis[(4-anilino-6-morfolino-1,3,5- triazin-2-yl)amino]stilben-2,2’-disulfonat (EC nr 240-245-2),

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna, och

vidta de ytterligare åtgärder som en god rättsskipning kräver.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad myndigheten) gjorde en felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna genom att utesluta relevanta fakta som grundval för det omtvistade beslutet

Sökanden gör gällande att myndigheten, genom att helt borste från parternas ansträngningar som gjorts före 2017, förlitade sig på ett felaktigt fastställande av de faktiska omständigheterna i strid med principen om god förvaltningssed och behäftar därmed det omtvistade beslutet med fel i den mån att det måste ogiltigförklaras.

2.

Andra grunden: Myndigheten gjorde en uppenbart oriktig bedömning, genom att underlåta att utvärdera alla relevanta fakta och omständigheter, genom att slå fast att klaganden ansträngde sig mer än sökanden och genom att underlåta att beakta artikel 25 i REACH-förordningen (1)

Sökanden gör gällande att myndigheten gjorde en uppenbart oriktig bedömning genom att underlåta att beakta alla de relevanta fakta och omständigheter som var av betydelse för den situation som det omtvistade beslutet är avsett att reglera, genom att slå fast att klaganden ansträngde sig mer än sökanden och genom att underlåta att beakta sökandens farhågor gällande dubbelarbete av försök på ryggradsdjur av klaganden i strid med artikel 25 i REACH-förordningen.

3.

Tredje grunden: Myndigheten åsidosatte rättssäkerhetsprincipen genom att försätta sökanden i en oacceptabel position av rättsosäkerhet vad beträffar klagandens möjlighet att använda sökandens uppgifter och jämföra kvalitén hos klagandens uppgifter med dessa.

Sökanden anser att myndigheten, genom att anta det omtvistade beslutet, åsidosatte rättssäkerhetsprincipen, då det inte begränsar den tillgång som beviljats sökandens gemensamma inlämnande trots att klaganden registrerats med en fullständig opt-out-möjlighet och då myndigheten inte tog upp frågorna rörande den fullständiga opt-out-akten (kvalité och möjligt dubbelarbete av studier på ryggradsdjur). Sökanden befinner sig därför i en situation av rättsosäkerhet när det gäller hur sökanden ska skydda sina rättigheter, då tillämpningsområdet och omfattningen av rättigheterna som beviljats klaganden är oklara.

4.

Fjärde grunden: Myndigheten åsidosatte sin motiveringsskyldighet, genom att underlåta att förklara varför det inte ansåg någon del av korrespondensen före 2017 vara relevant

Myndigheten antog det omtvistade beslutet genom att förlita sig enbart på en bråkdel av förhandlingarna som skedde mellan parterna och begränsade sin utvärdering till de få utbyten mellan parterna som skedde från januari 2017 och framöver. Sökanden hade lagt fram all korrespondens om ämnet mellan klaganden och sökanden, och underströk varför sådan korrespondens var relevant. Trots sökandens förklaring till korrespondensens relevans, angav inte myndigheten några skäl till varför det inte beaktade, och faktiskt helt ignorerade, kommunikationen mellan sökanden och SSS före januari 2017.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 396, 2006, s. 1).