12.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 52/36


Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2017 r. – BASF / ECHA

(Sprawa T-805/17)

(2018/C 052/48)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci R. Cana, E. Mullier i H. Widemann i D. Abrahams, Barrister)

Strona pozwana: Europejska Agencja Chemikaliów

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie, że skarga jest dopuszczalna i zasadna;

stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiej Agencji Chemikaliów DSH-30-3-D-0122-2017 z dnia 2 października 2017 r. dopuszczającej wspólne przedłożenia danych dla substancji 4,4’-bis[(4-anilino-6-morfolino-1,3,5-triazin-2-ylo)amino]stilben-2,2’-disulfonian disodowy (EC nr 240-245-2);

obciążenie strony pozwanej kosztami niniejszego postępowania;

zastosowanie wszelkich innych środków, jakie Sąd uzna za stosowne.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi cztery zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy, zgodnie z którym Europejska Agencja Chemikaliów (zwana dalej „Agencją”) dopuściła się skutkującego nieważnością błędu dotyczącego okoliczności faktycznych, wykluczając istotne fakty z podstawy faktycznej zaskarżonej decyzji.

Strona skarżąca twierdzi, że całkowicie pomijając starania podejmowane przez strony przed 2017 r. Agencja oparła się na błędnych ustaleniach faktycznych, co pozostaje w sprzeczności z zasadą dobrej administracji, stanowiąc wadę zaskarżonej decyzji skutkującą jej nieważnością.

2.

Zarzut drugi, zgodnie z którym Agencja dopuściła się oczywistych błędów w ocenie, ponieważ nie zbadała wszystkich istotnych faktów i okoliczności, stwierdziła, że rejestrujący włożył więcej starań niż strona skarżąca oraz nie uwzględniła art. 25 rozporządzenia REACH (1).

Strona skarżąca twierdzi, że Agencja dopuściła się oczywistego błędu w ocenie, ponieważ nie uwzględniła wszystkich istotnych faktów i okoliczności sytuacji, którą zaskarżona decyzja miała uregulować, stwierdziła, że rejestrujący włożył więcej starań niż strona skarżąca oraz nie uwzględniła obaw strony skarżącej co do powielania przez rejestrującego badań na zwierzętach kręgowych z naruszeniem art. 25 rozporządzenia REACH.

3.

Zarzut trzeci, zgodnie z którym Agencja naruszyła zasadę pewności prawa stawiając stronę skarżącą w niedopuszczalnej pozycji braku pewności co do możliwości wykorzystania przez rejestrującego danych strony skarżącej oraz co do jakości i zgodności danych rejestrującego.

Strona skarżąca jest zdania, że przyjmując zaskarżoną decyzję Agencja naruszyła zasadę pewności prawa w zakresie w jakim nie ograniczyła ona możliwość wspólnego przedłożenia danych wyłącznie do strony skarżącej, mimo że rejestrujący przystępował do wspólnego przedkładania danych z opcją całkowitej rezygnacji oraz w zakresie w jakim Agencja nie odniosła się do kwestii dotyczących dossier technicznego z opcją całkowitej rezygnacji (jakość i powielanie badań na zwierzętach kręgowych). Strona skarżąca znajduje się w związku z tym w sytuacji braku pewności prawa co do sposobu ochrony jej uprawnień, ponieważ zakres uprawnień udzielonych rejestrującemu pozostaje niejasny.

4.

Zarzut czwarty, zgodnie z którym Agencja naruszyła ciążący na niej obowiązek uzasadnienia, nie wyjaśniając dlaczego nie uznała za istotną korespondencji sprzed 2017 r.

Agencja przyjęła zaskarżoną decyzję wyłącznie w oparciu o część negocjacji między stronami, ograniczając w sposób arbitralny przegląd dokumentacji do jej części dotyczącej wymiany korespondencji pochodzącej sprzed stycznia 2017 r. Strona skarżąca przedłożyła całość korespondencji dotyczącej meritum, która odbyła się między rejestrującym a stroną skarżącą, podkreślając powody, dla których korespondencja ta jest istotna. Mimo złożonych przez stronę skarżącą wyjaśnień dotyczących znaczenia korespondencji Agencja nie przedstawiła żadnego uzasadnienia dlaczego nie uwzględniła, a w rzeczywistości kompletnie zignorowała wymianę wiadomości pomiędzy stroną skarżącą i SSS pochodzącą sprzed stycznia 2017 r.


(1)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. 2006, L 396, s. 1).