12.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 52/36


11. detsembril 2017 esitatud hagi – BASF versus ECHA

(Kohtuasi T-805/17)

(2018/C 052/48)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Saksamaa) (esindajad: advokaadid R. Cana, E. Mullier ja H. Widemann, ning barrister D. Abrahams)

Kostja: Euroopa Kemikaaliamet

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada Euroopa Kemikaaliameti 2. oktoobri 2017. aasta otsus DSH-30-3-D-0122-2017, mis võimaldab tutvuda ühiselt esitatud taotlusega kemikaali dinaatrium 4,4’-bis{(4-anilino-6-morfolino-1,3,5-triasiin-2-üül)amino}stilbeen-2,2’-disulfonaat (EÜ nr 240-245-2) kohta;

mõista käesoleva menetluse kulud välja kostjalt;

võtta muid või edasisi meetmeid, mida kohus peab vajalikuks.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide, et Euroopa Kemikaaliamet (edaspidi „kemikaaliamet“) tegi olulise faktivea, jättes vaidlustatud otsuse põhjendustest välja asjakohaseid faktilisi asjaolusid.

Hageja sõnul tugineb kemikaaliamet, jättes täiesti tähelepanuta jõupingutused, mida asjaosalised tegid enne 2017. aastat, vääralt tuvastatud faktilistele asjaoludele, mis on vastuolus hea halduse põhimõttega ja muudab vaidlustatud otsuse sellisel määral õigusvastaseks, et see tuleb tühistada.

2.

Teine väide, et kemikaaliamet on teinud ilmseid hindamisvigu, jättes olulised faktilised ja muud asjaolud osaliselt hindamata ning järeldades, et taotluse esitaja on teinud rohkem jõupingutusi kui hageja, ning jättes arvesse võtmata REACH-määruse (1) artikli 25.

Hageja sõnul on kemikaaliamet teinud ilmse hindamisvea, kuna ta ei võtnud arvesse kõiki olulisi faktilisi ja muid asjaolusid olukorras, mille reguleerimine on vaidlustatud otsuse eesmärk, ning kuna ta järeldas, et taotluse esitaja tegi rohkem jõupingutusi kui hageja, ning kuna ta ei võtnud arvesse hageja muresid seoses selgroogsetel loomadel tehtavate katsete dubleerimisega taotluse esitaja poolt, mis on vastuolus REACH-määruse artikliga 25.

3.

Kolmas väide, et kemikaaliamet rikkus õiguskindluse põhimõtet, asetades hageja õiguskindluse mõttes vastuvõetamatusse olukorda seoses taotluse esitaja võimalusega tugineda hageja andmetele ning taotluse esitaja andmete kvaliteedi ja nõuetele vastavusega.

Hageja on seisukohal, et vaidlustatud otsust vastu võttes rikkus kemikaaliamet õiguskindluse põhimõtet, kuna ta ei piira juurdepääsu hageja ühiselt esitatud andmetele, ehkki taotluse esitaja on esitanud registreerimistaotluse täieliku opt-out’i korras, ja kuna kemikaaliamet ei ole käsitlenud probleeme seoses täielikku opt-out’i hõlmava toimikuga (selgroogsetel loomadel tehtavate katsete kvaliteet ja võimalik dubleerimine). Seetõttu puudub hagejal õiguskindlus küsimuses, kuidas oma õigusi kaitsta, sest taotluse esitajale antud õiguste ulatus on jäänud läbipaistmatuks.

4.

Neljas väide, et kemikaaliamet on rikkunud oma põhjendamiskohustust, jättes selgitamata, miks ta ei pea 2017. aastale eelnenud kirjavahetust oluliseks.

Kemikaaliamet tugines vaidlustatud otsuse tegemisel pelgalt murdosale poolte vahel peetud läbirääkimistest ning piirdus ülevaate andmisel meelevaldselt vaid mõne pooltevahelise seisukohavahetusega alates jaanuarist 2017. Hageja oli esitanud kogu sellesisulise kirjavahetuse enda ja taotluse esitaja vahel, tuues välja, miks see kirjavahetus on oluline. Hoolimata hageja selgitusest selle kirjavahetuse olulisuse kohta, ei põhjendanud kemikaaliamet, miks ta ei pea hageja ja SSSi vahel enne jaanuari 2017 peetud kirjavahetust oluliseks ja õigupoolest eirab seda täiesti.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (ELT 2006, L 396, lk 1).