5.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 42/44


Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2017 r. – – Stada Arzneimittel/EUIPO / EUIPO (Przedstawienie dwóch przeciwległych łuków)

(Sprawa T-804/17)

(2018/C 042/61)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci J.-C. Plate i R. Kaase)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy – zgłoszenie nr 15 625 437

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 20 września 2017 r. w sprawie R R 1887/2016-1

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009