5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/44


11. detsembril 2017 esitatud hagi – Stada Arzneimittel versus EUIPO (kahe vastastikku paikneva kaare kujutis)

(Kohtuasi T-804/17)

(2018/C 042/61)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Saksamaa) (esindajad: advokaadid J.-C. Plate ja R. Kaase)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune disainilahendus: ELi kujutismärk – registreerimistaotlus nr 15 625 437

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 20. septembri 2017. aasta otsus asjas R 1887/2016-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine.