19.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 63/14


Överklagande ingett den 28 november 2017 – Moreira mot EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)

(Mål T-795/17)

(2018/C 063/19)

Överklagandet är avfattat på portugisiska

Parter

Klagande: Carlos Moreira (Guimarães, Portugal) (ombud: advokaten T. Soares Faria)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Neymar Da Silva Santos Júnior (Barcelona, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: Ordmärket ”NEYMAR” – EU-varumärke nr 11 432 044

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 6 september 2017 i ärende R 80/2017-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet och i enlighet med artiklarna 52.1 b och 53.2 a i förordning nr 207/2009 fastställa att varumärket ”NEYMAR” nr 00000, som innehas av Carlos Moreira, är giltigt med avseende på alla varor och tjänster för vilka detta varumärke registrerats, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.2 i förordning nr 207/2009.