19.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 63/14


Prasība, kas celta 2017. gada 28. novembrī – Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior (“NEYMAR”)

(Lieta T-795/17)

(2018/C 063/19)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – portugāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carlos Moreira (Guimarães, Portugāle) (pārstāvis: T. Soares Faria, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otrs procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībnieks: Neymar Da Silva Santos Júnior (Barselona)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašnieks: prasītājs

Attiecīgā strīdus preču zīme: vārdiska preču zīme “NEYMAR” – Eiropas Savienības preču zīme Nr. 11432044

Process EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2017. gada 6. septembra lēmums lietā R 80/2017–2

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu un atbilstoši Regulas Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta b) apakšpunktam un 53. punkta 2. punkta a) apakšpunktam atzīt Carlos Moreira k-gam piederošo preču zīmi Nr. 00000 “NEYMAR” par spēkā esošu attiecībā uz visām precēm un pakalpojumiem, kam šīs preču zīme ir reģistrēta;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 2. punkta pārkāpums.