5.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 42/38


Sag anlagt den 5. december 2017 — Man Truck & Bus mod EUIPO — Halla Holdings (MANDO)

(Sag T-792/17)

(2018/C 042/53)

Stævningen er affattet på tysk

Parter

Sagsøger: Man Truck & Bus AG (München, Tyskland) (ved advokat C. Röhl)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Halla Holdings Corp. (Yongin-si, Republikken Korea)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger af det omtvistede varemærke: Halla Holdings Corp.

Det omtvistede varemærke: EU-figurmærket »MANDO« — registreringsansøgning nr. 11 276 301

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 14. september 2017 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 1677/2016-1)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b) i forordning nr. 207/2009.