5.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 42/38


Жалба, подадена на 5 декември 2017 г. — Man Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO)

(Дело T-792/17)

(2018/C 042/53)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Man Truck & Bus AG (Мюнхен, Германия) (представител: C. Röhl, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Halla Holdings Corp. (Йонгин, Република Корея)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз „MANDO“ — заявка за регистрация № 11 276 301

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 14 септември 2017 г. по преписка R 1677/2016-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.