5.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 42/35


Tožba, vložena 4. decembra 2017 – BTC/Komisija

(Zadeva T-786/17)

(2018/C 042/49)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: BTC GmbH (Bozen, Italija) (zastopnika: L. von Lutterotti in A. Frei, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost ukrepa Evropske komisije o izterjavi finančnih sredstev, dodeljenih z Ares (2017) 4799558 z dne 27. septembra 2017, in ustreznega bremepisa (Nota di Addebito) št 3241712708 z dne 2. oktobra 2017 skupaj s sporočilom Ares (2017) 4790311 z dne 2. oktobra 2017, ki so bili z elektronsko pošto 4. oktobra 2017 dostavljeni na info@btc-srl.com, ter vseh nadaljnjih (tudi neznanih) pravnih aktov, ki so bili sprejeti pred prvima dvema, so povezani z njima ali je njihov namen njuna izvršitev;

podredno, v okviru arbitraže na podlagi člena 272 PDEU in člena 5(2) Sporazuma o finančni pomoči št. C046311 z dne 29. junija 2007 ugotovi, da tožeča stranka zneska, ki ga je Evropska komisija od nje terjala v bremepisu (Nota di Addebito) št. 3241712708 z dne 2. oktobra 2017, ne dolguje in ga je torej upravičena zadržati;

še bolj podredno, prav tako v okviru arbitraže na podlagi člena 272 PDEU in člena 5(2) Sporazuma o finančni pomoči št. C046311 z dne 29. junija 2007 ter samo za primer, da tožeča stranka Evropski skupnosti na podlagi Sporazuma o finančni pomoči št. C046311 z dne 29. junija 2007 dolguje kakršen koli znesek, ugotovi znesek, ki ga tožeča stranka morda dolguje, in sicer v višini manj, kot je Evropska komisija navedla v bremepisu (Nota di Addebito) št. 3241712708 z dne 2. oktobra 2017;

vsekakor: toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka v skladu s členom 134 Poslovnika, pri čemer se ti v skladu z ministrskim dekretom italijanskega ministrstva za pravosodje št. 55/2014 na podlagi italijanskega parametra za plačilo odvetniških nagrad ovrednotijo na 30 000 EUR skupaj s 15 % pavšalno povrnitvijo izdatkov v skladu s členom ministrskega dekreta italijanskega ministrstva za pravosodje št. 55/2014, 4 % zakonsko določenim zneskom v odvetniško blagajno in 22 % DDV, če je dolgovan, ter se natančnejša ocena, odvisna od stroškov odvetniške storitve, med postopkom pridrži.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja sedem tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: ničnost izpodbijanih ukrepov zaradi zastaranja v skladu s členom 3(1), četrti pododstavek, Uredbe (ES, Euratom) št. 2988/95 (1).

2.

Drugi tožbeni razlog: ničnost izpodbijanih ukrepov zaradi kršitve člena 296 PDEU in člena 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah na podlagi nesorazmerno dolgotrajne izdaje ukrepa in zgoraj navedenega bremepisa (kršitev načela pravne varnosti in razumnega trajanja postopka).

3.

Tretji tožbeni razlog: ničnost izpodbijanih ukrepov zaradi kršitve člena 296 PDEU ter členov 41 in 42 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah na podlagi napačno ugotovljenega dejanskega stanja, napačne, pomanjkljive oziroma protislovne obrazložitve ukrepa in kršitve pravice do dostopa do dokumentov.

4.

Četrti tožbeni razlog: ničnost izpodbijanih ukrepov zaradi kršitve členov 2 in 4 Uredbe (ES, Euratom) št. 2988/95 ter kršitve člena 296 PDEU in člena 41 Listine o temeljnih pravicah na podlagi nesorazmernosti terjanega zneska, pomanjkljive oziroma napačne ugotovitve dejanskega stanja in nezadostne oziroma protislovne obrazložitve ukrepa.

5.

Peti tožbeni razlog: znesek, ki ga je Komisija od tožeče stranke terjala v bremepisu (Nota di Addebito) št. 3241712708 z dne 2. oktobra 2017, ni dolgovan, ker je Komisija kršila pogodbeno načelo dobre vere, prepozno in nezadostno ugotovila dejstva ter predloženih dokazov ni presodila oziroma jih je presodila napačno.

6.

Šesti tožbeni razlog: znesek, ki ga je Komisija od tožeče stranke terjala v bremepisu (Nota di Addebito) št. 3241712708 z dne 2. oktobra 2017, ni dolgovan, ker ugotovitve Komisije na podlagi poročila OLAG ne ustrezajo dejstvom.

7.

Sedmi tožbeni razlog: znesek, ki ga je Komisija od tožeče stranke terjala v bremepisu (Nota di Addebito) št. 3241712708 z dne 2. oktobra 2017, ni dolgovan, ker vsekakor ni dolgovan v tej višini, saj je treba v skladu s členom 19 Priloge II k Sporazumu o finančni pomoči povrniti samo dejansko neupravičeno prejete zneske, ne pa vse, ki so bili izplačani na podlagi resničnega obračuna, ki je v skladu s pogodbo (kršitev načela dobre vere in načela sorazmernosti).


(1)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 1, str. 340).