5.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 42/35


Žaloba podaná 4. decembra 2017 – BTC/Komisia

(Vec T-786/17)

(2018/C 042/49)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: BTC GmbH (Bolzano, Taliansko) (v zastúpení: L. von Lutterotti a A. Frei, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Európska komisia

Návrh

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej komisie Ares (2017) 4 799 558 z 27. septembra 2017 týkajúce sa vymáhania poskytnutých finančných prostriedkov a príslušného oznámenia o dlhu (Nota di Addebito) č. 3241712708 z 2. októbra 2017, spolu s oznámením Ares (2017) 4790311 z 2. októbra 2017, ktoré boli doručené elektronickou poštou 4. októbra 2017 na adresu info@btc-srl.com, ako aj všetky ďalšie právne akty (vrátane tých, ktoré nie sú známe), ktoré predchádzali dvom uvedeným právnym aktom, súviseli s nimi alebo mali slúžiť na ich vykonávanie,

alternatívne, určil, v kontexte arbitrážneho konania na základe článku 272 ZFEÚ a článku 5 ods. 2 grantovej dohody č. C046311 z 29. júna 2007, že suma, ktorú Európska komisia žiadala od žalobkyne v oznámení o dlhu (Nota di Addebito) č. 3241712708 z 2. októbra 2017, nie je dlžná, a žalobkyňa je preto oprávnená si túto sumu ponechať,

alternatívne, určil, v kontexte arbitrážneho konania na základe článku 272 ZFEÚ a článku 5 ods. 2 grantovej dohody č. C046311 z 29. júna 2007, a iba v prípade, že žalobkyňa by mohla dlžiť sumu Európskemu spoločenstvu podľa grantovej dohody č. C046311 z 29. júna 2007, že akákoľvek suma, ktorú by žalobkyňa mala zaplatiť, má byť nižšia ako suma uvedená v oznámení o dlhu Európskej komisie (Nota di Addebito) č. 3241712708 z 2. októbra 2017,

v každom prípade, uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania podľa článku 134 rokovacieho poriadku, ktorých výška sa odhadla na 30 000 eur na základe talianskych predpisov upravujúcich sa odmien advokátov v súlade s ministerským dekrétom talianskeho ministerstva spravodlivosti č. 55/2014, spolu s 15 % paušálnou sadzbou náhrady výdavkov podľa článku 15 ministerského dekrétu talianskeho ministerstva spravodlivosti č. 55/2014, a 4 % zákonný príspevok do advokátskeho fondu spolu s DPH vo výške 22 %, v rozsahu, v akom je splatná, s výhradou ďalšieho spresnenia vynaložených výdavkov v priebehu konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza sedem žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod: sporné opatrenia sú neplatné, pretože boli prijaté neskoro podľa štvrtého pododseku článku 3 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95. (1)

2.

Druhý žalobný dôvod: sporné opatrenia sú neplatné, pretože bol porušený článok 296 ZFEÚ a článok 41 Charty základných práv Európskej únie z toho dôvodu, že prijímanie opatrení a uvedeného oznámenia o dlhu trvalo neprimerane dlho (porušenie zásady právnej istoty a zásady primeranej dĺžky konania).

3.

Tretí žalobný dôvod: sporné opatrenia sú neplatné, pretože bol porušený článok 296 ZFEÚ a článok 41 Charty základných práv Európskej únie z toho dôvodu, že došlo k pochybeniam pri vymedzení skutkového stavu, k chybnému, nedostatočnému a rozporuplnému odôvodneniu opatrenia v rozhodnutí a porušeniu práva na prístup k dokumentom.

4.

Štvrtý žalobný dôvod: sporné opatrenia sú neplatné, pretože boli porušené články 2 a 4 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 a články 296 ZFEÚ a článok 41 Charty základných práv Európskej únie z toho dôvodu, že suma, ktorá sa má vrátiť je neprimeraná, vymedzenie skutkového stavu je nedostatočné alebo nesprávne, a odôvodnenie opatrenia je nedostatočné alebo rozporuplné.

5.

Piaty žalobný dôvod: sumu, ktorú Komisia žiada od žalobkyne v oznámení o dlhu (Nota di Addebito) č. 3241712708 z 2. októbra 2017, žalobkyňa nedlží, keďže Komisia porušila zmluvnú zásadu dobrej viery, vymedzila skutkový stav oneskorene a nedostatočne, a neposúdila alebo nesprávne posúdila dostupné dôkazy.

6.

Šiesty žalobný dôvod: sumu, ktorú Komisia žiada od žalobkyne v oznámení o dlhu (Nota di Addebito) č. 3241712708 z 2. októbra 2017, žalobkyňa nedlží, pretože závery, ktoré Komisia vyvodila zo správy OLAF-u, nezodpovedajú faktom.

7.

Siedmy žalobný dôvod: suma, ktorú Komisia žiada od žalobkyne v oznámení o dlhu (Nota di Addebito) č. 3241712708 z 2. októbra 2017, v žiadnom prípade nie je dlžná v takej výške, keďže podľa článku 19 prílohy II grantovej dohody sa musia vrátiť len sumy, ktoré boli prijaté neoprávnene, a sumy, ktoré sa vyplatili na základe faktúry, ktorá je správna a v súlade so zmluvnými podmienkami, sa vrátiť nemusia (porušenie zásady dobrej viery a zásady proporcionality).


(1)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, (Ú. v. ES L 312, 1995, s. 1).