5.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 42/35


2017. december 4-én benyújtott kereset – BTC kontra Bizottság

(T-786/17. sz. ügy)

(2018/C 042/49)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: BTC GmbH (Bozen, Olaszország) (képviselők: L. von Lutterotti és A. Frei Rechtsanwälte)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Bizottságnak a 2017. szeptember 27-i Ares (2017) 4799558. sz. alatt folyósított támogatások visszakövetelésére irányuló intézkedéseit, valamint a vonatkozó 2017. október 2-i 3241712708. sz. terhelési értesítést (Nota di Addebito) és a 2017. október 2-i Ares (2017) 479031. sz. alatti értesítést, amelyeket együttesen az info@btc-srl.com címre 2017. október 4-én küldött elektronikus levélben közölt, valamint minden további (adott esetben még nem ismert), a két hivatkozott aktust megelőző, ahhoz kapcsolódó vagy azok végrehajtására szolgáló jogi aktust;

másodlagosan, választott bírósági kereset útján az EUMSZ 272. cikk és a 2007. június 29-i C046311. sz. támogatási megállapodás 5. cikkének (2) bekezdése alapján állapítsa meg, hogy az Európai Bizottság által a 2017. október 2-i 3241712708. sz. terhelési értesítésben (Nota di Addebito) a felperestől követelt összeget a felperes nem köteles megfizetni, ennélfogva a felperes jogosult ugyanezen összeget visszatartani;

harmadlagosan, továbbra is választott bírósági kereset útján az EUMSZ 272. cikk és a 2007. június 29-i C046311. sz. támogatási megállapodás 5. cikkének (2) bekezdése alapján, kizárólag abban az esetben, ha a felperes a 2007. június 29-i C046311. sz. támogatási megállapodás alapján köteles valamely összeget megfizetni az Európai Közösségek számára, állapítsa meg az adott esetben a felperes által megfizetendő legnagyobb összeget, még pedig az Európai Bizottság által a 2017. október 2-i 3241712708. sz. terhelési értesítésben (Nota di Addebito) megállapított összegnél alacsonyabb összegben;

mindenesetre: az alperest kötelezze az eljárási költségek viselésére az eljárási szabályzat 134. cikke alapján, amely az ügyvédekre vonatkozó, az olasz igazságügy minisztérium 55/2014. sz. miniszteri rendelete szerinti olasz felszámolási feltételek alapján 15 % átalány költségmegtérítéssel növelt 30 000 euróban az olasz igazságügyi minisztérium 55/2014. sz. miniszteri rendeletének 15. cikke szerint, 4 %-os törvény szerinti hozzájárulásban az ügyvédi alapba, valamint 22 % héában kerül megállapításra, amennyiben esedékes, és egy pontosabb, a kiadásoktól függő összeg meghatározható az eljárás során.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes hét jogalapra hivatkozik.

1.

Első jogalap: a megtámadott intézkedések semmissége a 2988/95/EK, Euratom rendelet (1) 3. cikke (1) bekezdése negyedik albekezdésének elévülése okán

2.

Második jogalap: a megtámadott intézkedések semmissége az EUMSZ 296. cikk és az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikkének az intézkedés és a fent hivatkozott terhelési értesítés elfogadásakor aránytalanul hosszú ügyintézési idő miatti megsértése okán (a jogbiztonság elvének és az eljárás észszerű határideje elvének a megsértése)

3.

Harmadik jogalap: a megtámadott intézkedések semmissége az EUMSZ 296. cikk és az Európai Unió Alapjogi Chartája 41., valamint 42. cikkének hibás ténymegállapítások, az intézkedés hiányos, elégtelen, illetve ellentmondó indokolása és a dokumentumokhoz való hozzáférés jogának megsértése miatti megsértése okán

4.

Negyedik jogalap: a megtámadott intézkedések semmissége a 2988/95 EK, Euratom rendelet 2. és 4. cikkének megsértése és az EUMSZ 296. cikk és az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikkének a visszakövetelt összegek aránytalansága, a hiányos, illetve hibás ténymegállapítás és az intézkedés elégtelen, illetve ellentmondó indokolása miatti megsértése okán

5.

Ötödik jogalap: a Bizottság által a felperestől a 2017. október 2-i 3241712708. sz. terhelési értesítésben (Nota di Addebito) követelt összeget a felperes nem köteles megfizetni, mivel a Bizottság megsértette a jóhiszeműség elvét, a tényeket késedelmesen és elégtelenül közölte, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat nem, illetve tévesen értékelte

6.

Hatodik jogalap: a Bizottság által a felperestől a 2017. október 2-i 3241712708. sz. terhelési értesítésben (Nota di Addebito) követelt összeget a felperes nem köteles megfizetni, mivel a Bizottságnak az OLAF jelentés alapján kialakított végkövetkeztetései nem felelnek meg a tényeknek

7.

Hetedik jogalap: a Bizottság által a felperestől a 2017. október 2-i 3241712708. sz. terhelési értesítésben (Nota di Addebito) követelt összeg mindenesetre túl magas, mivel a támogatási megállapodás II. mellékletének 19. cikke szerint a valóban jogosulatlanul kapott összegeket kell visszafizetni, nem pedig valamennyi, pontos és a szerződésnek megfelelő elszámolást követően kifizetett összeget (a jóhiszeműség és az arányosság elvének a megsértése)


(1)  Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL 1995. L 312., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 1. kötet, 340. o.).