5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/35


4. detsembril 2017 esitatud hagi – BTC versus komisjon

(Kohtuasi T-786/17)

(2018/C 042/49)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: BTC GmbH (Bolzano, Itaalia) (esindajad: advokaadid L. von Lutterotti ja A. Frei)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni antud rahastuse 27. septembri 2017. aasta tagasinõudmise meede viitenumbriga Ares (2017) 4799558, samuti vastav 2. oktoobri 2017. aasta nõudeteade (Nota di Addebito) nr 3241712708 koos 2. oktoobri 2017. aasta teatisega Ares (2017) 4790311, kõik kätte toimetatud elektronposti teel 4. oktoobril 2017 aadressile info@btc-srl.com, samuti kõik muud (ka teadmata) õigusaktid, mis eelnesid kahele nimetatule, on nendega seotud või mis on mõeldud nende täitmiseks;

teise võimalusena tuvastada vahekohtu hagi teel ELTL artikli 272 ja 29. juuni 2007. aasta toetuslepingu nr C046311 artikli 5 lõike 2 alusel, et summa, mida Euroopa Komisjon 2. oktoobri 2017. aasta nõudeteates (Nota di Addebito) nr 3241712708 hagejalt nõudis, ei kuulu tema poolt tasumisele ning seega on hagejal õigus see kinni pidada;

kolmanda võimalusena tuvastada taas vahekohtu hagi teel ELTL artikli 272 ja 29. juuni 2007. aasta toetuslepingu nr C046311 artikli 5 lõike 2 alusel, ja vaid sel juhul, kui hageja peaks Euroopa Ühendusele 29. juuni 2007. aasta toetuslepingu nr C046311 alusel mingi summa võlgnema, võimalik hageja võlgnetav summa, ja seda väiksemas summas kui on märgitud Euroopa Komisjon 2. oktoobri 2017. aasta nõudeteates (Nota di Addebito) nr 3241712708;

samuti mõista menetluskulud kostjalt välja vastavalt kodukorra artiklile 134, kusjuures nende suurus on Itaalia advokaatide tasustamisparameetrite alusel vastavalt Itaalia justiitsministeeriumi dekreedile nr 55/2014 30 000 eurot, millele lisandub 15 % üldkulude hüvitist vastavalt Itaalia justiitsministeeriumi dekreedi nr 55/2014 artiklile 15, 4 % seadusjärgseks makseks advokaatide pensionikassasse, samuti 22 % käibemaksu, kui see kuulub tasumisele, ning jääb õigus menetluse käigus määrata täpsem, tegelikest kuludest sõltuv arvestus.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja seitse väidet.

1.

Esimene väide: vaidlustatud meetmete tühisus aegumise tõttu vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 (1) artikli 3 lõike 1 neljandale lõigule (2)

2.

Teine väide: vaidlustatud meetmete tühisus ELTL artikli 296 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 rikkumise tõttu meetme ja ülalnimetatud nõudeteate väljastamise ebaproportsionaalselt pika menetlusaja alusel (õiguskindluse ja mõistliku menetlusaja põhimõtte rikkumine)

3.

Kolmas väide: vaidlustatud meetmete tühisus ELTL artikli 296 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 ning artikli 42 rikkumise tõttu puuduliku asjaolude uurimise, meetme puuduva, ebapiisava või vastuolulise põhjenduse ning dokumentidega tutvumise õiguse rikkumise alusel

4.

Neljas väide: vaidlustatud meetmete tühisus määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 artikli 2 ja artikli 4 rikkumise ja ELTL artikli 296 ja põhiõiguste harta artikli 41 rikkumise tõttu tagasi nõutud summa ebaproportsionaalsuse, asjaolude ebapiisava või vigase väljaselgitamise ning meetme ebapiisava või vastuolulise põhjenduse alusel

5.

Viies väide: summa, mida komisjon 2. oktoobri 2017. aasta nõudeteates (Nota di Addebito) nr 3241712708 hagejalt nõudis, ei kuulu tasumisele, sest komisjon rikkus lepingu heauskse täitmise põhimõtet, selgitas asjaolud välja hilinenult ja ebapiisavalt ning ei hinnanud olemasolevaid tõendeid või hindas neid vääralt

6.

Kuues väide: summa, mida komisjon 2. oktoobri 2017. aasta nõudeteates (Nota di Addebito) nr 3241712708 hagejalt nõudis, ei kuulu tasumisele, sest komisjoni OLAFi aruandel põhinevad järeldused ei vasta asjaoludele

7.

Seitsmes väide: summa, mida komisjon 2. oktoobri 2017. aasta nõudeteates (Nota di Addebito) nr 3241712708 hagejalt nõudis, ei kuulu igal juhul sellises suuruses tasumisele, sest vastavalt toetuslepingu artikli 10 II lisale peab tagastama vaid tegelikult põhjendamatult saadud summad, aga mitte need, mis on välja makstud tegelikkusele vastava ja lepinguga kooskõlas oleva arvelduse alusel (heausksuse põhimõtte ja proportsionaalsuse põhimõtte rikkumine)


(1)  Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 1995, L 312, lk 1; ELT eriväljaanne 01/01, lk 340).

(2)  Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 1995, L 312, lk 1; ELT eriväljaanne 01/01, lk 340).