5.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 42/34


Skarga wniesiona w dniu 1 grudnia 2017 r. – GE Healthcare / Komisja

(Sprawa T-783/17)

(2018/C 042/48)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: GE Healthcare A/S (Oslo, Norwegia) (przedstawiciele: D. Scannell, barrister, oraz G. Castle i S. Oryszczuk, solicitors)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2017) 7941 final z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zawieszenia pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Omniscanu (INN gadodiamidu), których właścicielem jest strona skarżąca;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi pięć zarzutów.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia przez zaskarżoną decyzję art. 116 dyrektywy 2001/83/WE (1).

2.

Zarzut drugi dotyczący naruszenia przez zaskarżoną decyzję zasady ostrożności.

3.

Zarzut trzeci dotyczący naruszenia przez zaskarżoną decyzję zasady niedyskryminacji.

4.

Zarzut czwarty dotyczący okoliczności, że zaskarżona decyzja jest w każdym wypadku nieproporcjonalna.

5.

Zarzut piąty dotyczący naruszenia przez zaskarżoną decyzję zasady dobrej administracji.


(1)  Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. 2001, L 311, s. 67).