12.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 52/34


Acțiune introdusă la 29 noiembrie 2017 – US/BCE

(Cauza T-780/17)

(2018/C 052/46)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: US (reprezentanți: L. Levi și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

declararea prezentei acțiuni ca admisibilă și fondată și

în consecință:

anularea raportului de evaluare 2016 (aferent perioadei 1 septembrie 2015-1 septembrie 2016) și a deciziei din 15 decembrie 2016 referitoare la Annual salary and bonus review („ASBR”) pentru anul 2016, notificate reclamantului la 30 noiembrie 2016 și, respectiv, la 9 ianuarie 2017;

anularea deciziei BCE din 3 mai 2017 de respingere a cererilor de reexaminare administrativă a reclamantului din 15 februarie 2017 și din 9 martie 2017;

anularea deciziei BCE din 12 septembrie 2017, notificată reclamantului la 19 septembrie 2017, de respingere a reclamației acestuia introduse la 7 iulie 2017;

acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile suferite;

obligarea pârâtei la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă patru motive în ceea ce privește cererea de anulare a raportului de evaluare 2016.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea obligației de motivare, întrucât raportul de evaluare al reclamantului s-ar limita la critici generale, repetitive și circulare.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe erori vădite de apreciere care ar afecta raportul în litigiu.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe săvârșirea unui abuz de putere, pe hărțuirea suferită de reclamant, precum și pe încălcarea obligației de solicitudine și a principiului bunei administrări.

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe neregularitatea procedurală săvârșită de pârâtă la întocmirea raportului în litigiu.

Reclamantul invocă în plus un motiv întemeiat pe nelegalitatea liniilor directoare privind exercițiul de revizuire anuală a salariilor și a primelor, precum și pe încălcarea principiului securității juridice în ceea ce privește decizia referitoare la exercițiul pentru anul 2016.