12.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 52/34


Sag anlagt den 29. november 2017 — US mod ECB

(Sag T-780/17)

(2018/C 052/46)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: US (ved advokaterne L. Levi og A. Blot)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank (ECB)

Sagsøgerens påstande

Sagen fremmes til realitetsbehandling og sagsøgeren gives medhold.

Følgelig:

Annullation af bedømmelsesrapporten for 2016 (for perioden fra den 1. september 2015 til den 1. september 2016) og af afgørelsen af 15. december 2016 vedrørende Annual salary and bonus review (»ASBR«) for 2016, meddelt sagsøgeren henholdsvis den 30. november 2016 og den 9. januar 2017.

Annullation af ECB’s afgørelse af 3. maj 2017 om afslag på sagsøgerens ansøgninger af 15. februar 2017 og af 9. marts 2017 om fornyet administrativ prøvelse.

Annullation af ECB’s afgørelse af 12. september 2017, meddelt sagsøgeren den 19. september 2017, om afslag på sidstnævntes klage indgivet den 7. juli 2017.

Sagsøgte tilpligtes at betale erstatning for de lidte tab.

EIB tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremført fire anbringender for så vidt angår påstanden om annullation af bedømmelsesrapporten for 2016.

1.

Første anbringende om tilsidesættelse af begrundelsespligten, for så vidt som sagsøgerens bedømmelsesrapport indskrænker sig til en generel, gentagen og cirkulær kritik.

2.

Andet anbringende om, at den anfægtede rapport er behæftet med åbenbart urigtige skøn.

3.

Tredje anbringende om magtfordrejning, om, at sagsøgeren har været genstand for chikane, samt om tilsidesættelse af omsorgspligten og af princippet om god forvaltning.

4.

Fjerde anbringende om, at sagsøgte har begået processuelle fejl ved udfærdigelsen af den anfægtede rapport.

Sagsøgeren har desuden påberåbt sig et anbringende om, at retningslinjerne for gennemførelsen af den årlige gennemgang af løn og bonus er ulovlige, samt om tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet for så vidt angår afgørelsen vedrørende gennemførelsen for 2016.