12.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 52/34


Žaloba podaná dne 29. listopadu 2017 – US v. ECB

(Věc T-780/17)

(2018/C 052/46)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: US (zástupci: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil tuto žalobu za přípustnou a opodstatněnou;

a v důsledku toho:

zrušil hodnotící posudek z roku 2016 (který se vztahuje na období od 1. září 2015 do 1. září 2016), doručený žalobci dne 30. Listopadu 2016, a rozhodnutí ze dne 15. prosince 2016 týkající se Annual Salary and Bonus Review (roční přezkoumání platů a prémií) (dále jen „ASBR“) za rok 2016, doručené žalobci dne 9. ledna 2017;

zrušil rozhodnutí ECB ze dne 3. května 2017, kterým byly zamítnuty návrhy na správní přezkum podané žalobcem dne 15. února 2017 a 9. března 2017;

zrušil rozhodnutí ECB ze dne 12. září 2017, doručené žalobci dne 19. září 2017, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce podaná dne 7. července 2017;

přiznal náhradu škody za utrpěnou újmu;

uložil žalované úhradu veškerých nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení povinnosti uvést odůvodnění, jelikož hodnotící posudek žalobce obsahoval pouze obecnou a opakující se kritiku bez podložených závěrů.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení, kterým byl stižen hodnotící posudek.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející ze zneužití pravomoci, z obtěžování, které utrpěl žalobce, a z porušení povinnosti jednat s náležitou péčí a zásady řádné správy.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z procesní vady, které se dopustila žalovaná při vypracování sporného hodnotícího posudku.

Žalobce dále vznáší žalobní důvod vycházející z protiprávnosti pokynů pro postup ročního přezkoumávání platů a prémií a z porušení zásady právní jistoty, pokud jde o rozhodnutí o přezkoumání za rok 2016.