12.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 52/34


Жалба, подадена на 29 ноември 2017 г. — US/ЕЦБ

(Дело T-780/17)

(2018/C 052/46)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: US (представители: L. Levi и A. Blot, адвокати)

Ответник: Европейска централна банка

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да обяви настоящата жалба за допустима и основателна;

и вследствие на това:

Да отмени доклада за оценка за 2016 (обхващащ периода от 1 септември 2015 г. до 1 септември 2016 г.) и решението от 15 декември 2016 г. относно Annual salary and bonus review („ASBR“) за 2016 г., съобщени на жалбоподателя съответно на 30 ноември 2016 г. и 9 януари 2017 г.;

Да отмени решението на ЕЦБ от 3 май 2017 г., с което се отхвърлят жалбите на жалбоподателя, подадени по административен ред на 15 февруари 2017 г. и 9 март 2017 г.;

Да отмени решението на ЕЦБ от 12 септември 2017 г., съобщено на жалбоподателя на 19 септември 2017 г., с което се отхвърля жалбата по административен ред, подадена 7 юли 2017 г.;

Да присъди обезщетение за претърпените вреди;

Да осъди ответника да заплати изцяло съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири основания във връзка с искането за отмяна на доклада за оценка за 2016 г.

1.

Първото основание е изведено от нарушение на задължението за мотивиране, доколкото докладът за оценка на жалбоподателя се ограничава с общи, повтарящи се и циркулярни критики.

2.

Второто основание е изведено от явни грешки в преценката, които опорочавали спорния доклад.

3.

Третото основание е изведено от злоупотреба с власт, претърпян от жалбоподателя тормоз, както и от нарушение на задължението за грижа и на принципа за добра администрация.

4.

Четвъртото основание е изведено от процесуално нарушение, допуснато от ответника при съставяне на спорния доклад.

Жалбоподателят се позовава на още едно основание, изведено от незаконосъобразност на насоките за годишно преразглеждане на заплатите и премиите, както и от нарушение на принципа на правна сигурност във връзка с решението относно бюджетната 2016 г.