5.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 42/31


Prasība, kas celta 2017. gada 30. novembrī – United Wineries/EUIPO – Compañía de Vinos Miguel Martín (“VIÑA ALARDE”)

(Lieta T-779/17)

(2018/C 042/45)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: United Wineries, SA (Cenicero, Spānija) (pārstāvis – J. Oria Sousa Montes, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Compañía de Vinos Miguel Martín, SL (Cigales, Spānija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “VIÑA ALARDE” – reģistrācijas pieteikums Nr. 13 390 521

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas piektās padomes 2017. gada 25. septembra lēmums lietā R 281/2017-5

Prasītājas prasījumi:

atzīt par pieņemamu šo prasības pieteikumu kopā ar tā pielikumiem;

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. punkta un 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.