5.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 42/31


30. novembril 2017 esitatud hagi – United Wineries versus EUIPO – Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)

(Kohtuasi T-779/17)

(2018/C 042/45)

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: United Wineries, SA (Cenicero, Hispaania) (esindaja: advokaat J. Oria Sousa-Montes)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Compañía de Vinos Miguel Martín, SL (Cigales, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „VIÑA ALARDE“ – registreerimistaotlus nr 13 390 521

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 25. septembri 2017. aasta otsus asjas R 281/2017-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada käesolev hagiavaldus koos selle lisadega vastuvõetavaks;

tühistada vaidlustatud otsus ja

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 42 lõike 2 ja artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.