29.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 32/41


Kanne 28.11.2017 – Autostrada Wielkopolska v. komissio

(Asia T-778/17)

(2018/C 032/56)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Autostrada Wielkopolska S.A. (Poznań, Puola) (edustajat: asianajajat O. Geiss ja D. Tayar)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan asiassa SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N) Puolan Autostrada Wielkopolska S.A. -nimiselle yritykselle myöntämästä valtiontuesta 25.8.2017 tehdyn komission päätöksen ja

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että komissio on loukannut kantajan osallistumisoikeuksia, erityisesti oikeutta tulla kuulluksi ennen riidanalaisen päätöksen tekemistä

komissio ei ole antanut kantajalle asianmukaista tilaisuutta kommentoida valtion esittämää näyttöä

komissio on riistänyt kantajalta kantajan oikeuden esittää huomautuksia niistä keskeisistä asiakirjoista ja päätelmistä, joiden perusteella komissio on antanut riidanalaisen päätöksen,

sitä mahdollisuutta, että nämä laiminlyönnit ovat vaikuttaneet kyseisen asian lopputulemaan, ei voida sulkea pois.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että komissio on tehnyt oikeudellisen ja tosiseikkoja koskevan virheen, kun se on soveltanut virheellistä arviointiperustetta määrittääkseen sen, ovatko SEUT 107 artiklan 1 kohdan soveltamisedellytykset täyttyneet, ja soveltanut kyseistä (virheellistä) arviointiperustetta, mikä rikkoo SEUT 107 artiklan 1 kohtaa

komission näkemys siitä, että SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu etu oli olemassa, perustuu ainoastaan ”kohta-kohdalta”-vertaamiseen

komissio käytti yksityinen sijoittaja -arviointiperustettaan vasta sen jälkeen, kun se oli jo päättänyt, että SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu etu oli olemassa

komission ”kohta kohdalta -vertailu” -arviointiperuste on oikeudelliselta kannalta virheellinen

komissio teki ilmeisiä arviointivirheitä, kun se suoritti ”kohta kohdalta -vertailu” arviointiperusteen mukaisen arviointinsa, muun muassa, koska se ei ottanut huomioon sellaisia merkityksellisiä tietoja, jotka olivat sen saatavilla silloin, kun se teki riidanalaisen päätöksen.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu siihen, että komissio teki oikeudellisen ja tosiseikkoja koskevan virheen, koska se ei soveltanut yksityinen sijoittaja -arviointiperustetta asiaa koskevan oikeuskäytännön mukaisesti ja koska se ei esittänyt riittäviä perusteluja ja rikkoi näin ollen SEUT 107 artiklan 1 kohtaa

komissio ei käyttänyt yksityinen sijoittaja -arviointiperustetta keskeisenä osana SEUT 107 artiklan 1 kohtaan perustuvaa arviointiaan eikä siis noudattanut asiaa koskevaa oikeuskäytäntöä

komissio ei ottanut huomioon sellaisia merkityksellisiä tietoja, jotka olivat sen saatavilla silloin, kun se teki riidanalaisen päätöksen, ja joita tavanomaisen varovainen ja huolellinen yksityinen omistaja tilanteessa, joka mahdollisimman läheisesti vastaisi valtion tilannetta, ei lähtökohtaisesti olisi jättänyt huomiotta.

4)

Neljäs kanneperuste, jossa väitetään, että komission päätelmä tuen soveltumattomuudesta perustuu virheellisiin päätelmiin ja että siinä on sisäisiä ristiriitoja

komissio nimittäin erehtyi katsoessaan, että valtion varat hyödyttivät vain sijoittajia.

5)

Viides kanneperuste, joka perustuu siihen, että komissio teki ilmeisen tosiseikkoja koskevan virheen ja oikeudellisen virheen, kun se laskiessaan valtiontuen määrää ei suorittanut omaa arviointiaan eikä esittänyt asianmukaisia perusteluja

komission näkemyksessä liikamaksuista vuoden 2005 syyskuun ja vuoden 2007 lokakuun välisenä aikana on perustavanlaatuisia arviointivirheitä

komissio ei ottanut huomioon merkityksellisiä tietoja, jotka olivat saatavilla riidanalaista päätöstä tehtäessä