22.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/61


Prasība, kas celta 2017. gada 23. novembrī – Pan/EUIPO – Entertainment One UK (“TOBBIA”)

(Lieta T-777/17)

(2018/C 022/82)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Xianhao Pan (Roma, Itālija) (pārstāvis – M. Oliva, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Entertainment One UK Ltd (Londona, Apvienotā Karaliste)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “TOBBIA” –Eiropas Savienības preču zīme Nr. 11 775 509

Process EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2017. gada 14. septembra lēmums lietā R 1776/2016-1

Prasītājas prasījumi:

pilnībā atcelt apstrīdēto lēmumu.

Izvirzītie pamati:

Pamatojuma nenorādīšana, attiecību starp preču zīmēm vērtējuma metodes pārkāpums, kā arī vērtējuma neesamība, kas saistīta ar preču zīmju sajaukšanas iespējas vērtējumu;

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta, lasot to kopsakarā ar 53. panta 2. punktu, pārkāpums.