22.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/61


23. novembril 2017 esitatud hagi – Pan versus EUIPO – Entertainment One UK (TOBBIA)

(Kohtuasi T-777/17)

(2018/C 022/82)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Xianhao Pan (Rooma, Itaalia) (esindaja: advokaat M. Oliva)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Entertainment One UK Ltd (London, Ühendkuningriik)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „TOBBIA“ sisaldav ELi kujutismärk – ELi kaubamärk nr 11 775 509

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 14. septembri 2017. aasta otsus asjas R 1776/2016-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus tervikuna.

Väited

Põhjendamiskohustuse täitmata jätmine, kaubamärkide vahelise suhte hindamise meetodi rikkumine ja kaubamärkide segiajamise tõenäosusele hinnangu andmata jätmine;

määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti 8 (koostoimes artikli 53 lõikega 2) rikkumine.