22.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/61


Žaloba podaná dne 23. listopadu 2017 – Pan v. EUIPO – Entertainment One UK (TOBBIA)

(Věc T-777/17)

(2018/C 022/82)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Xianhao Pan (Řím, Itálie) (zástupce: M. Oliva, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Entertainment One UK Ltd (Londýn, Spojené království)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvek „TOBBIA“ – Ochranná známka Evropské unie č. 11 775 509

Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 14. září 2017 ve věci R 1776/2016-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil v plném rozsahu;

Dovolávané žalobní důvody

Nedostatek odůvodnění, porušení metodu posuzování vztahu mezi ochrannými známkami a chybějící posouzení nebezpečí záměny ochranných známek;

porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) ve spojení s čl. 53 odst. 2 nařízení č. 207/2009.