22.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/60


29. novembril 2017 esitatud hagi – Café del Mar jt versus EUIPO – Guiral Broto (C del M)

(Kohtuasi T-774/17)

(2018/C 022/81)

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hagejad: Café del Mar SC (Sant Antoni de Portmany, Hispaania), José Les Viamonte (Sant Antoni de Portmany) ja Carlos Andrea González (Sant Antoni de Portmany) (esindajad: advokaadid F. Miazzetto ja J. L. Gracia Albero)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Ramón Guiral Broto (Marbella, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalisi osi „C del M“ sisaldav ELi kujutismärk – ELi kaubamärk nr 5 889 126

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 4. septembri 2017. aasta otsus asjas R 1618/2015-5

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

tunnistada kehtetuks sõnalisi osi „C del M“ sisaldav ELi kujutismärk nr 5 889 126;

mõista käesoleva menetluse kulud välja kostjalt ning EUIPO tühistamisosakonna ja apellatsioonikoja menetlusega seonduvad kulud välja selle kaubamärgi omanikult, mille kehtetuks tunnistamist taotleti.

Väide

Määruse nr 2017/1001 artikli 52 lõike 1 punkti b rikkumine.