22.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 22/59


Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2017 r. – Café del Mar i in./EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar)

(Sprawa T-772/17)

(2018/C 022/79)

Język skargi: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Café del Mar SC (Sant Antoni de Portmany, Hiszpania), José Les Viamonte (Sant Antoni de Portmany) i Carlos Andrea González (Sant Antoni de Portmany) (przedstawiciele: adwokaci F. Miazzetto i J. L. Gracia Albero)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Ramón Guiral Broto (Marbella, Hiszpania)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Ramón Guiral Broto

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający elementy słowne „Café del Mar” / unijny znak towarowy nr 2 090 520

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 4 września 2017 r. w sprawie R 1540/2015-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

unieważnienie graficznego unijnego znaku towarowego zawierającego elementy słowne „Café del Mar” nr 2 090 520

obciążenie kosztami niniejszego postępowania strony skarżącej, a kosztami wynikającymi z postępowania przed Wydziałem Unieważnień i Izbami Odwoławczymi EUIPO – właściciela znaku towarowego, którego unieważnienie jest dochodzone.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 52 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001.