22.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/56


23. novembril 2017 esitatud hagi – Kiku versus CPVO – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)

(Kohtuasi T-765/17)

(2018/C 022/75)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Kiku GmbH (Cornaiano, Itaalia) (esindajad: advokaadid G. Würtenberger ja R. Kunze)

Kostja: Ühenduse Sordiamet (CPVO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Dresden, Saksamaa)

Andmed CPVO menetluse kohta

Vaidlusaluse sordi omanik: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune sort: sordikaitse õunasordile „PINOVA“ – tunnistus nr EU 1298

Menetlus CPVOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: CPVO apellatsiooninõukogu 16. augusti 2017. aasta otsus asjas A005/2016

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja CPVO-lt.

Väide

Rikutud on määruse nr 2100/94 artikli 20 lõike 1 punkti a koostoimes artikliga 10 ja artikli 116 lõikega 1.