22.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 22/56


Sag anlagt den 23. november 2017 — Kiku mod CPVO — Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)

(Sag T-765/17)

(2018/C 022/75)

Stævningen er affattet på tysk

Parter

Sagsøger: Kiku GmbH (Girlan, Italien) (ved advokaterne G. Würtenberger og R. Kunze)

Sagsøgt: EF-Sortsmyndigheden (CPVO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Dresden, Tyskland)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af de omtvistede sorter: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Den omtvistede sort: Sortsbeskyttelse for æblesorten »PINOVA« — certifikat nr. EU 1298

Sagen for CPVO: Ugyldighedssag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 16. august 2017 af appelkammeret ved EF-Sortsmyndigheden i sag A005/2016

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EF-Sortsmyndigheden tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 20, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 10 og artikel 116, stk. 1, i forordning nr. 2100/94.