22.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/56


Жалба, подадена на 23 ноември 2017 г. — Kiku/CPVO — Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)

(Дело T-765/17)

(2018/C 022/75)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Kiku GmbH (Гирлан, Италия) (представители: G. Würtenberger и R. Kunze, адвокати)

Ответник: Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

Друга страна в производството пред отделението по жалбите: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Дрезден, Германия)

Данни за производството пред CPVO

Титуляр на спорната закрила на Общността на сортовете растения: другата страна в производството пред отделението по жалбите

Сорт растение, предмет на спора: правна закрила на сортовете растения за сорта ябълки „PINOVA“ — сертификат № EU 1298

Производство пред CPVO: производство по обявяване на недействителност

Обжалвано решение: решение на отделението по жалбите на CPVO от 16 август 2017 г. по преписка A005/2016

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди CPVO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 20, параграф 1, буква а) във връзка с членове 10 и 116, параграф 1 от Регламент № 2100/94