22.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/55


Žaloba podaná 21. novembra 2017 – Grammer/EUIPO (Vyobrazenie geometrickej figúry)

(Vec T-762/17)

(2018/C 022/73)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Grammer AG (Amberg, Nemecko) (v zastúpení: J. Bühling a D. Graetsch, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie (Vyobrazenie geometrickej figúry) – prihláška č. 15 389 621.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 6. septembra 2017 vo veci R 2250/2016-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.