22.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/55


21. novembril 2017 esitatud hagi – Grammer versus EUIPO (Geomeetrilise kujundi kujutis)

(Kohtuasi T-762/17)

(2018/C 022/73)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Grammer AG (Amberg, Saksamaa) (esindajad: advokaadid J. Bühling und D. Graetsch)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärk (Geomeetrilise kujundi kujutis) – registreerimistaotlus nr 15 389 621

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 6. septembri 2017. aasta otsus asjas R 2250/2016-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine.