22.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 22/55


Sag anlagt den 21. november 2017 — Grammer mod EUIPO (Gengivelse af en geometrisk figur)

(Sag T-762/17)

(2018/C 022/73)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Grammer AG (Amberg, Tyskland) (ved advokaterne J. Bühling og D. Graetsch)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Det omtvistede varemærke: EU-figurmærket (gengivelse af en geometrisk figur) — registreringsansøgning nr. 15 389 621

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 6. september 2017 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 2250/2016-4)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.