22.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 22/55


Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2017 r. – Meesenburg Großhandel / EUIPO (Triotherm+)

(Sprawa T-760/17)

(2018/C 022/72)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Meesenburg Großhandel KG (Flensburg, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat D. Freiherr von Oldershausen)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy „Triotherm+” – zgłoszenie nr 15 186 471

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 13 września 2017 r. w sprawie R 786/2016-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesiony zarzut

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009.