22.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/55


20. novembril 2017 esitatud hagi – Meesenburg Großhandel versus EUIPO (Triotherm+)

(Kohtuasi T-760/17)

(2018/C 022/72)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Meesenburg Großhandel KG (Flensburg, Saksamaa) (esindaja: advokaat D. Freiherr von Oldershausen)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „Triotherm+“ – registreerimistaotlus nr 15 186 471

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 13. septembri 2017. aasta otsus asjas R 1786/2016-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine.