29.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 32/37


Prasība, kas celta 2017. gada 20. novembrī – Vācijas Federatīvā Republika/ECHA

(Lieta T-755/17)

(2018/C 032/51)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Vācijas Federatīvā Republika (pārstāvji: advokāti D. Klebs un T. Henze)

Atbildētāja: Eiropas Ķimikāliju aģentūra

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Eiropas Ķimikāliju aģentūras Apelācijas padomes 2017. gada 8. septembra lēmumu (lieta Nr. A-026-2015), ciktāl Apelācijas padome dalībvalstu komitejas 2015. gada 1. oktobra lēmumu par vielām “1,4-benzoldiamīns, N, N‘-jaukts fenila un benzila derivāts (turpmāk tekstā – “BENPAT”) CAS-Nr.: 68953-84-4 (EG-Nr.: 273-227-8)

daļēji atcēla, jo tajā bija paredzēts, ka, veicot pētījumu atbilstoši EDSO TG 309, reģistrācijas pieteikumu iesniedzējiem ir jānorāda metabolīti;

daļēji atcēla, jo šajā lēmumā bija paredzēta pētījuma veikšana atbilstoši EDSO TG 308, un

tika atzīts, ka no minētā lēmuma pamatojuma ir jāizslēdz atsauce uz bioakumulāciju;

kā arī piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza sešus pamatus.

Prasītāja it īpaši apgalvo, ka Apelācijas padome ir pārsniegusi savu kompetenci, ciktāl tā iebildumu lietā ir pilnībā pārbaudījusi un no jauna izvērtējusi novērtējuma lēmumu un tādējādi nonākusi pie (gan formāli, gan pēc būtības nepamatota) secinājuma, ka dalībvalstu lēmums daļēji ir jāatceļ un jāgroza.

1.

Pirmais pamats: Apelācijas padomes kompetences neesamība vērtēt pēc būtības jautājumus, kas saistīti ar novērtēšanas procesu.

2.

Otrais pamats: Tiesas judikatūras Meroni lietā pārkāpums, jo Apelācijas padomei kā Savienības aģentūras struktūrvienībai neesot savas lēmumpieņemšanas novērtējuma brīvības.

3.

Trešais pamats: Subsidiaritātes un kompetences piešķiršanas principa pārkāpums, jo Apelācijas padome esot pārkāpusi dalībvalstu tiesības, kas ir institucionalizētas ar tiesībām pieņemt lēmumu aģentūras dalībvalstu padomē, jo to īstenošanai Savienības tiesībās neesot paredzēts nekāds juridiskais pamats.

4.

Ceturtais pamats: REACH regulas (1) noteikumu pārkāpums tādēļ, ka Apelācijas padomei neesot kompetences pārskatīt novērtēšanas lēmumus pēc būtības.

Pakārtoti, prasītāja apgalvo, ka Apelācijas padomei ir tikai ierobežota kompetence pārskatīt novērtēšanas lēmumus, kas pieņemti atbilstoši REACH regulas 51. panta 8. punktam.

5.

Piektais pamats: Pienākuma norādīt pamatojumu atbilstoši LESD 296. panta otrā daļai neizpilde, jo Apelācijas padome neesot konstatējusi savu apgalvoto pārskatīšanas kompetenci.

6.

Sestais pamats: Saturiski kļūdains un prettiesisks lēmums.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV 2006, L 396, 1. lpp.).