29.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 32/37


Žaloba podaná dne 20. listopadu 2017 – Spolková republika Německo v. ECHA

(Věc T-755/17)

(2018/C 032/51)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Spolková republika Německo (zástupci: D. Klebs a T. Henze, advokáti)

Žalovaná: Evropská agentura pro chemické látky

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky ze dne 8. září 2017 (věc č. A-026-2015) v rozsahu, v němž odvolací senát částečně zrušil rozhodnutí Výboru členských států ze dne 1. října 2015 týkající se látky 1,4-benzendiamin, N, N‘- směs derivátů fenylu a benzylu (dále jen „BENPAT“) CAS-č.: 68953-84-4 (EG-č.: 273-227-8):

v rozsahu, v němž rozhodnutí stanovilo identifikaci metabolitů přihlašovateli během studie podle OECD TG 309,

v rozsahu, v němž rozhodnutí stanovilo provedení studie podle OECD TG 309 a

v rozsahu, v němž rozhodlo, že prohlášení o bioakumulaci má být odstraněno z odůvodnění rozhodnutí;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně šest žalobních důvodů.

Žalobkyně odvolacímu senátu zejména vytýká, že překročil svoje pravomoci, když v průběhu námitkového řízení opakovaně zkoumal a analyzoval rozhodnutí o posouzení v celém jeho rozsahu a (nesprávně tak z formálního, jakož i z věcného hlediska) dospěl k závěru, že rozhodnutí Výboru členských států je nutno z části zrušit a z části pozměnit.

1.

První žalobní důvod vycházející z nepříslušnosti odvolacího senátu, pokud jde o hmotně právní otázky týkající se postupu hodnocení.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení judikatury Soudního dvora ve věci Meroni, protože odvolací senát, jako orgán agentury Unie nemá diskreční pravomoc.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení zásady subsidiarity a zásady svěření pravomocí, neboť odvolací senát porušil práva členských států, která jsou institucionalizována jejich rozhodovací pravomocí v rámci Výboru členských států ECHA, protože pro jeho jednání neexistuje v unijním právu žádný zmocňovací základ.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení ustanovení nařízení REACH (1), protože odvolací senát nemá pravomoc z věcného hlediska přezkoumávat hodnotící rozhodnutí.

Podpůrně žalobkyně uvádí, že odvolací senát disonuje jen omezenou přezkumnou pravomocí, pokud jde o hodnotící rozhodnutí přijatá podle čl. 51 odst. 8 nařízení REACH.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z porušení povinnosti uvést odůvodnění, kterou stanoví čl. 296 odst. 2 SFEU, protože odvolací senát neprokázal svoji údajnou přezkumnou pravomoc.

6.

Šestý žalobní důvod vycházející z obsahově nesprávného a protiprávního rozhodnutí.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. 2006, L 396, s. 1).