5.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 42/30


Acțiune introdusă la 15 noimebrie 2017 – Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest)/Comisia

(Cauza T-754/17)

(2018/C 042/44)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) (Brest, Franța) (reprezentanți: J. Vanden Eynde și E. Wauters, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

să declare cererea introductivă admisibilă și, în consecință, să anuleze Decizia C(2017) 5176 final a Comisiei privind schema de ajutor SA.38398 (2016/C, ex 2015/E) pusă în aplicare de Franța – Fiscalitatea porturilor în Franța;

să declarare prezenta acțiune ca fiind admisibilă și fondată;

în consecință, să anuleze Decizia Comisiei Europene prin care s-a considerat drept ajutor de stat incompatibil cu piața internă faptul că activitățile economice ale Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest nu sunt supuse impozitului pe profit;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea principiului bunei administrări, întrucât rezultatul căii de atac în cauza T-39/17, Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest)/Comisia, introdusă de reclamantă cu privire la dreptul de acces la dosarul administrativ este încă pendinte. Astfel, în măsura în care Comisia s-ar fi întemeiat pe documente esențiale pentru a determina motivele reproșate reclamantei, fără să i le comunice, în pofida numeroaselor solicitări ale acesteia, decizia care conduce la analiza unor asemenea documente ar trebui să fie afectată de nelegalitate.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe eroarea de apreciere în ceea ce privește calificarea operațiunilor prestate de portul din Brest. Acest motiv cuprinde două aspecte:

primul aspect, întemeiat pe afirmația conform căreia activitățile din portul din Brest sunt servicii de interes general. Reclamanta consideră că, în acest context, scutirea de la plata impozitului pe profit nu ar putea fi contestată de pârâtă decât dacă demonstrează că aceasta este un ajutor de stat aplicat unei activități concurențiale.

al doilea aspect, invocat în subsidiar, conform căruia, deși activitățile portuare nu erau servicii de interes general, acestea ar fi, cu toate acestea, servicii de interes economic general care pot respecta legislația Uniunii, subvenționate inclusiv prin măsuri fiscale. Reclamanta apreciază că într-un asemenea caz, nu ar exista niciun motiv pentru a considera că se aplică în speță normele în materie de concurență.

3.

Al treilea motiv întemeiat pe lipsa motivării și pe eroarea vădită de apreciere în ceea ce privește calificarea efectuată de Comisie a măsurii în cauză drept ajutor de stat. Acest motiv cuprinde două aspecte:

primul aspect, prin intermediul căruia reclamanta consideră că excepția de la aplicarea articolului 106 alineatul (2) TFUE trebuie coroborată cu articolul 93 TFUE care prevede că sunt compatibile cu tratatele ajutoarele care răspund necesităților de coordonare a transporturilor sau care constituie compensarea anumitor obligații inerente noțiunii de serviciu public.

al doilea aspect, întemeiat pe eroarea vădită de apreciere și pe motivarea insuficientă în ceea ce privește aplicarea articolului 107 TFUE. Pe de o parte, decizia atacată ar fi motivată insuficient prin faptul că aceasta nu ar aduce nicio dovadă pentru a se stabili și demonstra prin ce anume schema de ajutor afectează sau este susceptibilă să afecteze schimburile între satele membre în ceea ce privește porturile franceze și, în special, portul din Brest. Pe de altă parte, decizia ar fi afectată de o eroare vădită de apreciere prin faptul că aceasta califică drept ajutor de stat măsura care este în favoarea portului din Brest, în măsura în care condiția referitoare la impactul asupra schimburilor comerciale nu este îndeplinită.