29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/36


Talan väckt den 17 november 2017 – Commune de Fessenheim m.fl. mot kommissionen

(Mål T-751/17)

(2018/C 032/50)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Commune de Fessenheim (Fessenheim, Frankrike), Communauté de communes Pays Rhin-Brisach (Volgelsheim, Frankrike), Conseil départemental du Haut-Rhin (Colmar, Frankrike) och Conseil régional Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (Strasbourg, Frankrike) (ombud: advokaten G. de Rubercy)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut (K(2017 7119 slutlig) som meddelades av Europeiska kommissionens generalsekretariat den 18 oktober 2017, att inte lämna ut beslutet från Europeiska kommissionens generaldirektorat för konkurrens som de franska myndigheterna delgavs den 22 mars 2017, angående protokollet om ersättning till EDF till följd av stängningen av Fessenheims kärnkraftverk,

förplikta Europeiska kommissionen att till sökandena lämna ut skrivelsen av den 22 mars 2017 inom en vecka från den dag då dom meddelas av tribunalen, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena tre grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av artikel 4.2 sista stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EUT 2001, L 145, s. 43), då det fanns ett övervägande allmänintresse som motiverar ett offentliggörande av uppgifterna i fråga.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av artikel 42 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna om rätten till tillgång till handlingar.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna om rätten till ett effektivt rättsmedel.