29.1.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 32/36


Beroep ingesteld op 17 november 2017 — Commune de Fessenheim e.a./Commissie

(Zaak T-751/17)

(2018/C 032/50)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Commune de Fessenheim (Fessenheim, Frankrijk), Communauté de communes Pays Rhin-Brisach (Volgelsheim, Frankrijk), Conseil départemental du Haut-Rhin (Colmar, Frankrijk) en Conseil régional Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (Straatsburg, Frankrijk) (vertegenwoordiger: G. de Rubercy, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

besluit C(2017) 7119 final van het secretariaat-generaal van de Europese Commissie van 18 oktober 2017, waarbij is geweigerd om mededeling te doen van het aan de Franse autoriteiten betekende besluit van het directoraat-generaal Concurrentie van 22 maart 2017 inzake het protocol tot schadeloosstelling van de EDF wegens de sluiting van de kencentrale te Fessenheim, vernietigen;

de Europese Commissie gelasten om van genoemde brief van 22 maart 2017 aan verzoeksters mededeling te doen binnen een week na het door het Gerecht te wijzen arrest;

de Europese Commissie verwijzen in alle kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert de verzoekende partij drie middelen aan.

1.

Eerste middel: schending van artikel 4, lid 2, laatste alinea, van verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB 2001, L 145, blz. 43), omdat er een hoger openbaar belang bij openbaarmaking van de betrokken inlichtingen was.

2.

Tweede middel: schending van artikel 42 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie inzake het recht van inzage in documenten.

3.

Derde middel: schending van artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie inzake het recht op een doeltreffende voorziening in rechte.