29.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 32/36


Sag anlagt den 17. november 2017 — Commune de Fessenheim m.fl. mod Europa-Kommissionen

(Sag T-751/17)

(2018/C 032/50)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Commune de Fessenheim (Fessenheim, Frankrig), Communauté de communes Pays Rhin-Brisach (Volgelsheim, Frankrig), Conseil départemental du Haut-Rhin (Colmar, Frankrig) og Conseil régional Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (Strasbourg, Frankrig) (ved advokat G. de Rubercy)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgernes påstande

Europa-Kommissionens Generalsekretariats afgørelse (C(2017 7119 FINAL) af 18. oktober 2017 om afslag på at fremsende afgørelsen fra Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence om protokollen for erstatning til EDF i forbindelse med lukningen af Fessenheim-atomkraftværket, som blev meddelt de franske myndigheder den 22. marts 2017, annulleres.

Europa-Kommissionen pålægges at meddele sagsøgerne den nævnte skrivelse af 22. marts 2017 inden for en uge efter, at Retten har afsagt dom.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat tre anbringender.

1.

Første anbringende om tilsidesættelse af artikel 4, stk. 2, sidste afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT 2001, L 145, s. 43), idet der forelå en mere tungtvejende offentlig interesse i udbredelsen af de omhandlede oplysninger.

2.

Andet anbringende om tilsidesættelse af artikel 42 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder om retten til aktindsigt.

3.

Tredje anbringende om tilsidesættelse af artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder om adgang til effektive retsmidler.