29.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 32/36


Žaloba podaná dne 17. listopadu 2017 – Commune de Fessenheim a další v. Komise

(Věc T-751/17)

(2018/C 032/50)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Commune de Fessenheim (Fessenheim, Francie) Communauté de communes Pays Rhin-Brisach (Volgelsheim, Francie), Conseil départemental du Haut-Rhin (Colmar, Francie) a Conseil régional Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (Strasbourg, Francie) (zástupce: G. de Rubercy, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Generálního sekretariátu Evropské komise [C(2017) 7119 FINAL] ze dne 18. října 2017 o zamítnutí oznámit rozhodnutí Generálního ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž, které bylo oznámeno francouzským orgánům dne 22. března 2017 a které se týká protokolu o náhradě škody EDF z důvodu uzavření jaderné elektrárny Fessenheim;

uložil Evropské komisi povinnost oznámit žalobcům uvedený dopis ze dne 22. března 2017 ve lhůtě jednoho týdne od rozsudku vydaného Tribunálem;

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobci tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení čl. 4 odst. 2 posledního pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43), jelikož existuje převažující veřejný zájem, který odůvodňuje zveřejnění dotčených informací.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení článku 42 Listiny základních práv Evropské unie týkajícího se práva na přístup k dokumentům.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení článku 47 Listiny základních práv Evropské unie týkajícího se práva na účinnou právní ochranu.