22.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 22/50


Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2017 r. – TrekStor / EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jess)

(Sprawa T-749/17)

(2018/C 022/67)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Chiny) (przedstawiciele: adwokaci O. Spieker, M. Alber i A. Schönfleisch)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Beats Electronics LLC (Culver City, Kalifornia, Stany Zjednoczone)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy „i.Beat jess” – unijny znak towarowy nr 4 728 895

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 12 września 2017 r. w sprawie R 2234/2016-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim uwzględniono w niej żądanie Beats Electronics LLC unieważnienia prawa do unijnego znaku towarowego skarżącej nr 4 728 895;

oddalenie żądania unieważnienia prawa do znaku wniesionego przez Beats Electronics LLC;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi przez skarżącą w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 2017/1001;

Naruszenie art. 18 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 2017/1001.