22.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 22/50


Kanne 14.11.2017 – TrekStor v. EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jess)

(Asia T-749/17)

(2018/C 022/67)

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: TrekStor Ltd (Hongkong) (edustajat: asianajajat O. Spieker, M. Alber ja A. Schönfleisch)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Beats Electronics LLC (Culver City, Kalifornia, Yhdysvallat)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki i.Beat jess – EU-tavaramerkki nro 4 728 895

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 12.9.2017 asiassa R 2234/2016-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä hyväksytään mitättömyysvaatimuksen esittäjän mitättömyysvaatimus ja kumotaan kantajan oikeudet EU-tavaramerkkiin nro 4 728 895

hylkää mitättömyysvaatimuksen esittäjän mitättömyysvaatimuksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut mukaan lukien kantajalle Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) valituslautakunnassa aiheutuneet välttämättömät kustannukset.

Kanneperusteet

Asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on rikottu.

Asetuksen 2017/1001 18 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on rikottu.