22.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 22/50


Sag anlagt den 14. november 2017 — TrekStor mod EUIPO — Beats Electronics (i.Beat jess)

(Sag T-479/17)

(2018/C 022/67)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Kina) (ved advokaterne O. Spieker, M. Alber og A. Schönfleisch)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Beats Electronics LLC (Culver City, Californien, De Forenede Stater)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af det omtvistede varemærke: TrekStor Ltd

Det omtvistede varemærke: EU-ordmærket »i.Beat jess« — EU-varemærkeregistrering nr. 4 728 895

Sagen for EUIPO: Ugyldighedssag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 12. september 2017 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 2234/2016-4)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres, for så vidt som den imødekommer den fortabelsesbegæring, der er indgivet af Beats Electronics LLC, og erklærer sagsøgerens rettigheder i henhold til EU-varemærke nr. 4 728 895 fortabt.

Den af Beats Electronics LLC indgivne fortabelsesbegæring forkastes.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne, herunder de nødvendige omkostninger afholdt af sagsøgeren i forbindelse med sagens behandling for appelkammeret ved EUIPO.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001

Tilsidesættelse af artikel 18, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001.