22.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/50


Žaloba podaná dne 14. listopadu 2017 – TrekStor v. EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jess)

(Věc T-749/17)

(2018/C 022/67)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Čína) (zástupci: O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Beats Electronics LLC (Culver City, Kalifornie, Spojené státy)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „i.Beat jess“ Ochranná známka Evropské unie č. 4 728 895

Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 12. září 2017, ve věci R 2234/2016-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž vyhovělo návrhu na zrušení podanému navrhovatelkou prohlášení neplatnosti a které prohlásilo práva žalobkyně s ohledem na ochrannou známku Evropské unie č. 5 009 139 za neplatná;

zamítl návrh na zrušení podaný navrhovatelkou prohlášení neplatnosti;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení včetně nákladů řízení vynaložených žalobkyní před odvolacím senátem Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení č. 2017/1001;

Porušení čl. 18 odst. 1 písm. a) nařízení č. 2017/1001.