22.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/50


Жалба, подадена на 14 ноември 2017 г. — TrekStor/EUIPO — Beats Electronics („i.Beat jess“)

(Дело T-749/17)

(2018/C 022/67)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: TrekStor Ltd (Хонг Конг, Хонг Конг) (представители: O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch, lawyers)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Beats Electronics LLC (Culver City, Калифорния, Съединени щати)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „i.Beat jess“—марка на Европейския съюз № 4 728 895

Производство пред EUIPO: производство по обявяване на недействителност

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 12 септември 2017 г. по преписка R 2234/2016-4

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение, доколкото потвърждава искането за отмяна и отменя правата на жалбоподателя по отношение на марка на Европейския съюз № 4 728 895,

да отхвърли искането за отмяна, включително и разноските на жалбоподателя пред апелативния състав на EUIPO.

Изложени основания

Нарушение на член 58, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009

Нарушение на член 18, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009.