22.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/50


Överklagande ingett den 15 november 2017 – TrekStor mot EUIPO – Beats Electronics (i.Beat)

(Mål T-748/17)

(2018/C 022/66)

Överklagandet är avfattat på: engelska

Parter

Klagande: TrekStor Ltd (Hongkong, Kina) (ombud: advokaterna O. Spieker, M. Alber, och A. Schönfleisch)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Beats Electronics LLC (Culver City, Kalifornien, Förenta staterna)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”i.Beat” – EU-varumärke nr 5 009 139

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 12 september 2017 i förenade ärendena R 2175/2016-4 och R 2213/2016-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet i den del det innebär avslag på klagandens överklagande av annulleringsenhetens beslut av den 29 september 2016, och således bifaller motpartens ansökan om upphävande samt upphäver klagandens rättigheter i fråga om EU-varumärke nr 005009139,

ogilla motpartens ansökan om upphävande, och

förplikta motparten och EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive de nödvändiga kostnader som uppkommit för klaganden vid överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).

Grunder

Åsidosättande av artikel 58.1 a i förordning nr 2017/1001.

Åsidosättande av artikel 18.1 a i förordning nr 2017/1001.