22.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/50


Жалба, подадена на 15 ноември 2017 г. — TrekStor/ЕUIPO — Beats Electronics („i.Beat“)

(Дело T-748/17)

(2018/C 022/66)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: TrekStor Ltd (Хонг Конг, Китай) (представители: O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch, lawyers)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Beats Electronics LLC (Culver City, Калифорния, Съединени щати)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „i.Beat“—марка на Европейския съюз № 5 009 139

Производство пред EUIPO: производство по обявяване на недействителност

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 12 септември 2017 г. по съединени дела R 2175/2016-4 и R 2213/2016-4

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение, доколкото с него се отхвърля жалбата на жалбоподателя срещу решението на отдела по отмяна на ответника от 29 септември 2016 г. и по този начин се уважава искането за отмяна и се отменят правата на жалбоподателя по отношение на марка на Европейския съюз № 005009139,

да отхвърли искането за отмяна,

да осъди лицето, подало искането за отмяна и EUIPO да заплатят разноските в производството, включително разноските на жалбоподателя пред апелативния състав на EUIPO.

Изложени основания

Нарушение на член 58, параграф 1, буква а) от Регламент № 2017/1001;

Нарушение на член 18, параграф 1, буква а) от Регламент № 2017/1001.