29.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/35


Tužba podnesena 15. studenoga 2017. – UPF protiv Komisije

(Predmet T-747/17)

(2018/C 032/49)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Union des Ports de France – UPF (Pariz, Francuska) (zastupnici: C. Vannini i E. Moraïtou, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži Komisiji snošenje svih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe protiv Odluke Komisije C(2017) 5176 final od 27. srpnja 2017. o državnoj potpori br. SA.38398 (2016/C, ex 2015/E) koju provodi Francuska (u daljnjem tekstu: pobijana odluka), tužitelj ističe pet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešci Komisije koja se tiče prava u pogledu kvalifikacije porezne mjere u cijelosti kao državne potpore, ne poštujući kriterij o gospodarskoj naravi djelatnosti francuskih luka. U tom smislu tužitelj smatra da je Komisija u svojoj odluci u načelu počinila pogrešku koja se tiče prava time što je zaključila da je porezno izuzeće u korist francuskih luka državna potpora u smislu članka 107. stavka 1. UFEU-a, a da nije precizirala da se kvalifikacija mjere kao potpore ograničava jedino na gospodarske djelatnosti luka.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešci Komisije koja se tiče prava u pogledu ocjene gospodarske naravi djelatnosti za koje su zadužene francuske luke. Tužitelj smatra da je Komisija također počinila pogrešku koja se tiče prava u svojoj analizi gospodarske naravi djelatnosti koje obavljaju francuske luke, na dvama temeljima:

kao prvo, jer je u potpunosti propustila analizirati u pobijanoj odluci određene djelatnosti koje obavljaju francuske luke;

kao drugo, jer je u odnosu na nekoliko drugih djelatnosti francuskih luka samo ponovila opća načela iz sudske prakse Suda Europske unije u području javnog financiranja infrastrukture luka, a da nije usvojila zaključak o njihovoj gospodarskoj naravi, iako je ipak riječ o kriteriju primjene pravila u području državnih potpora.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava i nedostatnosti obrazloženja u pogledu pretpostavki za narušavanje tržišnog natjecanja i utjecaj na trgovinu među državama članicama jer je Komisija pogrešno ocijenila da je porezno izuzeće o kojem je riječ uzrokovalo narušavanje tržišnog natjecanja i da je imalo učinak na trgovinu među državama članicama, što se tiče francuskih luka općenito i konkretno otočnih i prekomorskih luka. Prema tužiteljevu mišljenju, pobijana odluka nedovoljno je obrazložena jer je Komisija pretpostavila da su gore navedene pretpostavke u ovom slučaju ispunjene, a da nije potkrijepila svoje stajalište.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava u vođenju postupka nadzora postojećih potpora i povredi članka 108. stavaka 1. i 2. UFEU-a, zajedno s načelom proporcionalnosti jer je, s jedne strane, zahtijevajući da francuska tijela pruže dokaz o sukladnosti s unutarnjim tržištem sustava izuzeća od poreza na dobit u korist francuskih luka Komisija prebacila teret dokazivanja i postupala kao da joj je podnesen zahtjev za odobrenje novih potpora. S druge strane, nalažući francuskim tijelima isključivo i puko ukidanje tog sustava izuzeća bez dokazivanja da nijedna izmjena koja se može unijeti u tu mjeru ne može učiniti tu mjeru sukladnom s pravilima Unije o državnim potporama, Komisija je povrijedila članak 108. stavke 1. i 2. UFEU-a, članak 2. Uredbe br. 2015/1589 i načelo proporcionalnosti.

5.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi načela dobre uprave jer činjenica da je Komisija zahtijevala ukidanje tog sustava izuzeća, iako je dopuštala postojanje sustava potpora za luke u drugim državama članicama, ne omogućuje osiguravanje pravičnih uvjeta tržišnog natjecanja među različitim europskim lukama, nego naprotiv dovodi do novog narušavanja tržišnog natjecanja, uz izravnu povredu uloge povjerene Komisiji kao jamca dobrog funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Ona je stoga povrijedila načelo nepristranosti, koje je nužna posljedica načela dobre uprave.