29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/35


Žaloba podaná 13. novembra 2017 – TrekStor v EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jump)

(Vec T-746/17)

(2018/C 032/48)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Čína) (v zastúpení: O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch, lawyers)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Beats Electronics LLC (Culver City, Kalifornia, Spojené štáty)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „i.Beat jump“ – ochranná známka Európskej únie č. 4 729 075.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 12. septembra 2017 vo veci R 2236/2016-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom vyhovel návrhu navrhovateľky na výmaz a vyhlásil právo žalobkyne k ochrannej známke Európskej únie č. 4 729 075 za zrušené,

zamietol návrh navrhovateľky na výmaz,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania, ako aj trovy konania, ktoré vznikli žalobkyni pred odvolacím senátom EUIPO.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 58 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 18 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009.